top of page

התמחויות

עמנואל- כלים ייחודיים לחיים טובים

טיפול אימון והנחיית NLP

מודל הסונר - להגיע ללב החשיבה

תמונות פנימיות, צלילים וחוויות חושיות הן מודלים המייצגים את תפיסת המציאות של האדם, הם מצביעים על התפיסה והחשיבות שאדם נותן למציאות בהקשר נתון

ויוצרים אסטרטגיה נפשית על פיה הוא פועל.

האסטרטגיה משתקפת בבירור בכל פעולה, בגישה להתמודדות, לעשייה, לפתרון בעיות וביצוע משימות, ומבוטאת בשפה מילולית ובלתי מילולית ובתווים התנהגותיים.

 

                                                *****

הניתוח ההתנהגותי במודל הסונר ,בחלוקה לקריטריונים של העדפות ערכים ויכולות 

מאפשר לאבחן את דרכי ההתנהלות של האדם במרחב הזוגי, הביתי ובוודאי העסקי והמקצועי ולהפיק את המסלול המתאים על מנת לקדם את האדם למטרותיו.

 

דוגמא,

כאשר יש בולטות בקריטריונים של צורך בסדר וביטחון. מילות מפתח בהקשר של אותו אדם תהיינה: משמעת, אמינות, חובה, שליטה, אך גם חשש, אי סדר  וכדומה.

מילות המפתח הללו עשויות לשמש את האדם לדעת את מקומו ובהתאמה לקדם את מטרותיו...ללא צורך לעסוק בשאלות ה- למה.

ידיעת הקריטריון ומאפייניו מאפשרת גישה ישירה ולא מאומצת ליצירת שינוי והכוונה.

 

דוגמא נוספת,

כאשר יש בולטות בקריטריונים של תחרותיות ושאפתנות,

מילות מפתח בהקשר של אותו אדם תהיינה: הצלחה, הישג, תוצאות, התקדמות, שיפור, השפעה, אך גם וכחנות, עקשנות וכדומה.

בעזרת המודל, נוכל להניע אדם כזה, אם נשתמש במידעים שעולים. 

הפעילות מתבצעת בשיחות פרונטליות ושאלונים מובנים המצליבים מידעים שונים,

ומביאה להצלחות משמעותיות באבחון המפה המצבית של האדם וגיבוש הדרך אליה 

כדאי לו לפנות.

 

bottom of page